Umowa o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Nr umowy: POPW.01.05.00-06-0199/20-00

Dotacja na kapitał obrotowy dla Dalimex Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Lublinie

Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Działania 3.5 RPO WL 2014-2020

Nr Umowy: RPLU.03.05.00-06-0038/19-00
Wzrost konkurencyjności spółki Dalimex poprzez specjalistyczne wsparcie doradcze

Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach

Budowa instalacji fotowoltaicznej w budynkach firmy DALIMEX Sp. z o.o. w Lublinie

Realizacja projektu: Wsparcie doradcze proinnowacyjne dla „Dalimex” Sp. z o.o. na wdrożenie innowacji

Realizacja projektu: Wsparcie doradcze proinnowacyjne dla „Dalimex” Sp. z o.o. na wdrożenie innowacji.

czytaj więcej

Umowa o dofinansowanie realizacji Projektu w ramach Osi Priorytetowej I. Przedsiębiorczość i Innowacje

Umowa nr: 03.11-UDA-RPLU.01.07.00-06-048/11
Wzrost konkurencujności firmy Dalimex Sp. z o. o. poprzez wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001 i ISO 14001

czytaj więcej