Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach

Budowa instalacji fotowoltaicznej w budynkach firmy DALIMEX Sp. z o.o. w Lublinie

Realizacja projektu: Wsparcie doradcze proinnowacyjne dla „Dalimex” Sp. z o.o. na wdrożenie innowacji

Realizacja projektu: Wsparcie doradcze proinnowacyjne dla „Dalimex” Sp. z o.o. na wdrożenie innowacji.

Umowa o dofinansowanie realizacji Projektu w ramach Osi Priorytetowej I. Przedsiębiorczość i Innowacje

Umowa nr: 03.11-UDA-RPLU.01.07.00-06-048/11
Wzrost konkurencujności firmy Dalimex Sp. z o. o. poprzez wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001 i ISO 14001