Ochrona danych osobowych

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY


   Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dalimex sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie, ul. Obywatelska 4, 20 – 092 Lublin, tel. 81 452 85 00, e-mail :ado@dalimex.pl ,www.dalimex.pl

2.    Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b bądź a lub c, lub d, lub f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 (podstawa przetwarzania danych uzależniona jest od indywidualnego stosunku prawnego łączącego Administratora z osobą, której dane dotyczą).

3.    Celem przetwarzania danych jest realizacja zobowiązań umownych łączących Administratora z osobą, której dane osobowe dotyczą bądź wykonanie obowiązku ustawowego lub dokonanie określonych czynności, na które w indywidualnej sprawie wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą lub realizacja uzasadnionego interesu Administratora;

4.    Pana/Pani dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa, w zakresie i celach wynikających z przepisów prawa. Odbiorcami danych będą także:
a.    podmioty związane ze Zleceniodawcą umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych;
b.    podmioty uczestniczące w realizacji umowy;
c.     podmioty świadczące obsługę informatyczną;
d.    biuro rachunkowe;

5.    Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku Administratora ich przechowywania wynikającego z przepisów prawa (w szczególności obowiązku w zakresie przechowywania dokumentacji zleceniobiorców), przez okres obowiązywania niniejszej umowy oraz przez okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń/obrony przed roszczeniami lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań.

6.    Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

7.    Pani/Pana dane nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy  (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

8.    Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych.

Aby skorzystać z ww. praw należy skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych (dane kontaktowane znajdują się w pkt. 1).