Wsparcie doradcze proinnowacyjne dla „Dalimex” Sp. z o.o. na wdrożenie innowacji

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

 

 „Wsparcie doradcze proinnowacyjne dla „Dalimex” Sp. z o.o. na wdrożenie innowacji”

Cel projektu:  zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa „Dalimex” Sp. z o.o. poprzez wsparcie proinnowacyjne we wdrożeniu innowacji technologicznej, optymalizującej proces zarządzania najmem nieruchomości.

Planowane efekty realizacji projektu to wdrożenie innowacji procesowej w zakresie zarządzania nieruchomościami. Implementacja systemu informatycznego w przedsiębiorstwie umożliwi automatyzację procesów związanych z administrowaniem procesem najmu nieruchomości oraz efektywne zarządzanie zasobami biurowymi zaangażowanymi w proces.  Kluczowe funkcjonalności wdrożonej w ramach projektu  technologii to sprawny dostęp do dokumentów związanych z zarządzaniem zasobami, możliwość personalizacji interfejsu, automatyczne rejestrowanie dokumentów, zarządzanie finansami, administrowanie zasobami, zadaniami
i kalendarzem, system raportowania, rezerwacja zasobów oraz integracja z systemem ERP,

Umowa o dofinansowanie nr  POIR.02.03.01-06-0010/16
Całkowita wartość projektu  wynosi  461 250,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich wynosi  262 500,00 PLN