Wzrost konkurencyjności spółki Dalimex poprzez specjalistyczne wsparcie doradcze

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: 3 KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW
Działania: 3.5 współfinansowanego ze środków europejskich

Przedmiotem projektu jest : skorzystanie ze specjalistycznych usług doradczych, które pozwolą w sposób racjonalny, efektywny i uzasadniony kosztowo wdrożyć w przedsiębiorstwie nowe rozwiązania usprawniające procesy biznesowe. Wysokospecjalistyczne usługi doradcze zostaną zrealizowane poprzez podmiot posiadający odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć. Usługi doradcze pozwolą Wnioskodawcy wdrożyć nowy system informatyczny w celu uspójnienia procesów biznesowych w przedsiębiorstwie. Dzięki temu poprawi się jakość obsługi oraz konkurencyjność przedsiębiorstwa. W projekcie przewidziano jedno zadanie dotyczące następujących usług doradczych: wzmocnienia procesów sprzedażowych, wprowadzenia systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT, monitorowania wdrażania technologii lub realizacji umowy oraz innych aspektów pomocy powdrożeniowej. Grupą docelową usług doradczych będzie Zarząd, pracownicy oraz klienci firmy.

Umowa o dofinansowanie nr: RPLU.03.05.00-06-0038/19-00
Wartość projektu wynosi: 228.780,00 PLN
Wydatki kwalifikowane projektu wynoszą: 186.000,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich wynosi: 148.800,00 PLN