Umowa o dofinansowanie realizacji Projektu.

Wzrost konkurencujności firmy Dalimex Sp. z o. o. poprzez wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001 i ISO 14001 w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Lubelskiego  na lata 2007 – 2013. Oś Priorytetowa: I. Przedsiębiorczość i Innowacje Działanie 1.7 współfinansowane ze środków europejskich i dotacji celowej.

Całkowite wydatki kwalfikowalne Projektu wynoszą: 150 000,00 PLN (słownie sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), w tym: Kwota dofinansowania wynosi 75 000,00 PLN (słownie siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100), co stanowi 50% całkowitych kosztów kwalfikowalnych.